لیست کلی لوله مسی کلاف در برند ها و مصارف گوناگون

لوله مسی کلاف برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود.این محصول دارای خم پذیری مناسب است که باعث تسهیل استفاده از آن در سیستم های لوله کشی، خطوط اانتقال گاز، سیستمهای تهویه  و لوله های برودتی میشود.به همین دلیل این محصول معمولا بصورت آنیل شده عرضه می شود

لیست کلی لوله مسی کلاف در برند ها و مصارف گوناگون

لوله مسی کلاف برای مقاصدی همچون تعمیرات و اتصالات در صنایع تهویه و برودت بکار می رود.این محصول دارای خم پذیری مناسب است که باعث تسهیل استفاده از آن در سیستم های لوله کشی، خطوط اانتقال گاز، سیستمهای تهویه  و لوله های برودتی میشود.به همین دلیل این محصول معمولا بصورت آنیل شده عرضه می شود

نمایش توضیحات بیشتر ...

لوله مسی کلاف 

زیرشاخه ها

 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 1/4 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 . 12000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  4,130,789 ریال 4,589,765 ریال 10% موجود
  7 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/4 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 . 12000مورد استفاده در لوله برگشت کولرگازی 18000 . 12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  4,562,694 ریال 5,069,660 ریال 10% موجود
  5 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000 . 30000 .12000لوله رفت کولرگازی 12000لوله برگشت کولر گازی های 24000 و 30000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  6,744,371 ریال 7,493,745 ریال 10% موجود
  4 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000 . 30000 .12000لوله رفت کولرگازی 12000لوله برگشت کولر گازی های 24000 و30000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  7,386,692 ریال 8,207,435 ریال 10% موجود
  6 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000 . 18000لوله رفت کولر گازی 24000 و 18000لوله برگشت کولر گازی 45000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  9,346,878 ریال 10,385,420 ریال 10% موجود
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000 . 18000لوله رفت کولر گازی 24000 و18000لوله برگشت کولر گازی 45000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  10,221,764 ریال 11,357,515 ریال 10% موجود
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 30000 .60000لوله برگشت کولر گازی 60000لوله رفت کولر گازی 30000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  11,517,480 ریال 12,797,200 ریال 10% موجود
  11 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی  60000 .30000لوله برگشت کولر گازی 60000لوله رفت کولر گازی 30000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  12,170,876 ریال 13,523,195 ریال 10% موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی45000لوله رفت کولر گازی 45000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  13,909,572 ریال 15,455,080 ریال 10% موجود
  6 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی45000لوله رفت کولر گازی 45000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  14,994,873 ریال 16,660,970 ریال 10% موجود
  4 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 باهنر ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی60000لوله رفت کولر گازی 60000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  16,523,154 ریال 18,359,060 ریال 10% موجود
  4 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 باهنر ضخامت 0/81 میلیمترمخصوص کولر گازی 60000لوله رفت کولر گازی 60000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  17,386,965 ریال 19,318,850 ریال 10% موجود
  6 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000کلاف 15 متریمورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 9000 .12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  4,230,459 ریال 4,700,510 ریال 10% موجود
  5 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000کلاف 50 متریمورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 9000 .12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  14,108,913 ریال 15,676,570 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15متری سایز 1/4 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 .9000.12000کلاف 15 متریمورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 9000 .12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  4,540,545 ریال 5,045,050 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000کلاف 15 متریلوله برگشت کولر گازی  24000.30000لوله رفت کولر گازی 9000.12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  6,655,775 ریال 7,395,305 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000کلاف 50 متریلوله برگشت کولر گازی  24000.30000لوله رفت کولر گازی 9000.12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  22,226,522 ریال 24,696,135 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 3/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000.9000.12000کلاف 15 متریلوله برگشت کولر گازی  24000.30000لوله رفت کولر گازی 9000.12000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  7,320,245 ریال 8,133,605 ریال 10% موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000کلاف 15 متریلوله برگشت کولر گازی  36000.48000.60000.32000لوله رفت کولر گازی 18000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  9,335,804 ریال 10,373,115 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • لوله مسی کلاف 50 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000کلاف 50 متریلوله برگشت کولر گازی  36000.48000.60000.32000لوله رفت کولر گازی 18000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  31,108,271 ریال 34,564,745 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی  60000.48000.18000.36000.32000کلاف 15 متریلوله برگشت کولر گازی  36000.48000.60000.32000لوله رفت کولر گازی 18000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  9,978,125 ریال 11,086,805 ریال 10% موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000کلاف 15 متریلوله رفت کولر گازی 30000.24000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  11,329,214 ریال 12,588,015 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 50 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000کلاف 50 متریلوله رفت کولر گازی 30000.24000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  37,387,512 ریال 41,541,680 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی 24000.30000کلاف 15 متریلوله رفت کولر گازی 30000.24000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  11,993,684 ریال 13,326,315 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 48000.36000کلاف 15 متریلوله رفت کولر گازی 48000.36000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  13,344,773 ریال 14,827,525 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 30 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 48000.36000کلاف 30 متریلوله رفت کولر گازی 48000.36000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  26,412,683 ریال 29,347,425 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی 48000.36000کلاف 15 متریلوله رفت کولر گازی 48000.36000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  14,363,627 ریال 15,959,585 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 60000کلاف 15 متریکپسول اکسیژنمواد غذایی

  16,002,653 ریال 17,780,725 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 30 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 60000کلاف 30 متریکپسول اکسیژنمواد غذایی

  31,639,847 ریال 35,155,385 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 7/8 مهراصل ضخامت 0/8 میلیمترمخصوص کولر گازی 60000کلاف 15 متریکپسول اکسیژنمواد غذایی

  16,999,358 ریال 18,888,175 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 1/4 بابک ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 . 12000 . 9000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 12000 . 9000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  4,186,161 ریال 4,651,290 ریال 10% موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 1/4 بابک ضخامت 0/63 میلیمترمخصوص کولر گازی 18000 . 12000 . 9000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  18000 . 12000 . 9000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  3,865,001 ریال 4,294,445 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 3/8 بابک ضخامت 0/63 میلیمترمخصوص کولر گازی 30000 . 24000 . 9000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  30000 . 24000 . 9000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  5,415,431 ریال 6,017,145 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 3/8 بابک ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 30000 . 24000 . 9000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  30000 . 24000 . 9000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  7,109,829 ریال 7,899,810 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 1/2 بابک ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 36000 . 48000 . 12000 . 60000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  36000 . 48000 . 12000 . 60000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  9,845,231 ریال 10,939,145 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 1/2 بابک ضخامت 0/63 میلیمترمخصوص کولر گازی 36000 . 48000 . 12000 . 60000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  36000 . 48000 . 12000 . 60000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  8,017,938 ریال 8,908,820 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 5/8 بابک ضخامت 0/63 میلیمترمخصوص کولر گازی 30000. 24000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  30000 . 24000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  9,202,910 ریال 10,225,455 ریال 10% موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف  15 متری سایز 5/8 بابک ضخامت 0/75 میلیمترمخصوص کولر گازی 30000. 24000مورد استفاده در لوله برگشت کولر گازی  30000 . 24000کپسول اکسیژنمواد غذایی

  11,827,566 ریال 13,141,740 ریال 10% موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

پیگیری سفارش

جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید: