BAHONAR - باهنر

BAHONAR - باهنر

لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 کد 39-0 (ضخامت 1 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 کد 39-0 (ضخامت 1 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
21,185,000 ریال 22,300,000 ریال
(5)
لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 (ضخامت 1.2 میلیمتر) کد فنی محصول : 47-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 کد 49-0 (ضخامت 1.27 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 کد 49-0 (ضخامت 1.27 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
21,850,000 ریال 23,000,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 (ضخامت 1.27 میلیمتر) کد فنی محصول : 49-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
25,200,000 ریال
(3)
لوله مسی شاخه سایز 1/8-1 (ضخامت 1.5 میلیمتر) کد فنی محصول : 60-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
لوله مسی شاخه سایز 1/8-2 (ضخامت 1.6 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 1/8-2 (ضخامت 1.6 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
51,300,000 ریال 54,000,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 1/8-2 (ضخامت 1.6 میلیمتر) مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 1/8-3 (ضخامت 2.28 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 1/8-3 (ضخامت 2.28 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
106,875,000 ریال 112,500,000 ریال
(2)
لوله مسی شاخه سایز 1/8-3 (ضخامت 2.28 میلیمتر) مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 39-0 (ضخامت 1 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 39-0 (ضخامت 1 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
20,900,000 ریال 22,000,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 (ضخامت 1 میلیمتر) کد فنی محصول : 39-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 47-0 (ضخامت 1.2 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 47-0 (ضخامت 1.2 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
24,985,000 ریال 26,300,000 ریال
(2)
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 (ضخامت 1.2 میلیمتر) کد فنی محصول : 47-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 49-0 (ضخامت 1.25 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 49-0 (ضخامت 1.25 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
26,818,500 ریال 28,230,000 ریال
(2)
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 (ضخامت 1.25 میلیمتر) کد فنی محصول : 49-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 60-0 (ضخامت 1.5 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 کد 60-0 (ضخامت 1.5 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
29,925,000 ریال 31,500,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 3/8-1 (ضخامت 1.5 میلیمتر) کد فنی محصول : 60-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 5/8-1 کد 60-0 (ضخامت 1.5 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 5/8-1 کد 60-0 (ضخامت 1.5 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
35,910,000 ریال 37,800,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 5/8-1 (ضخامت 1.5 میلیمتر) کد فنی محصول : 60-0 مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
لوله مسی شاخه سایز 5/8-2 (ضخامت 2.02 میلیمتر) لوله مسی شاخه سایز 5/8-2 (ضخامت 2.02 میلیمتر)
پیشنهاد ویژه محدود
74,575,000 ریال 78,500,000 ریال
(1)
لوله مسی شاخه سایز 5/8-2 (ضخامت 2.02 میلیمتر) مخصوص لوله کشی های بیمارستانی شاخه های 6 متری کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−5%
ناموجود
0 ریال
(6)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 باهنر ضخامت 0/81 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000 . 30000 .12000 لوله رفت کولرگازی 12000 لوله برگشت کولر گازی...
لوله مسی کلاف سایز 3/8 کد 30-0 باهنر لوله مسی کلاف سایز 3/8 کد 30-0 باهنر
پیشنهاد ویژه محدود
9,810,000 ریال 10,900,000 ریال
(9)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/8 باهنر ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000 . 30000 .12000 لوله رفت کولرگازی 12000 لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
لوله مسی کلاف سایز 1/2 کد 30-0 باهنر لوله مسی کلاف سایز 1/2 کد 30-0 باهنر
پیشنهاد ویژه محدود
13,680,000 ریال 15,200,000 ریال
(5)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 باهنر ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000 . 18000 لوله رفت کولر گازی 24000 و 18000 لوله برگشت کولر گازی...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(7)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 1/2 باهنر ضخامت 0/81 میلیمتر مخصوص کولر گازی 24000 . 18000 لوله رفت کولر گازی 24000 و18000 لوله برگشت کولر گازی...
لوله مسی کلاف سایز 5/8 کد 30-0 باهنر لوله مسی کلاف سایز 5/8 کد 30-0 باهنر
پیشنهاد ویژه محدود
16,650,000 ریال 18,500,000 ریال
(12)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 باهنر ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی 30000 .60000 لوله برگشت کولر گازی 60000 لوله رفت کولر گازی 30000...
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(2)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 5/8 باهنر ضخامت 0/81 میلیمتر مخصوص کولر گازی  60000 .30000 لوله برگشت کولر گازی 60000 لوله رفت کولر گازی 30000...
لوله مسی کلاف سایز 5/8 کد 30-0 باهنر لوله مسی کلاف سایز 5/8 کد 30-0 باهنر
پیشنهاد ویژه محدود
20,250,000 ریال 22,500,000 ریال
(4)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 باهنر ضخامت 0/75 میلیمتر مخصوص کولر گازی45000 لوله رفت کولر گازی 45000 کپسول اکسیژن مواد غذایی
تخفیف‎−10%
ناموجود
0 ریال
(7)
برای سفارش متراژ پایین تر از ۱۵ متر و یا خرید عمده با ما تماس بگیرید لوله مسی کلاف 15 متری سایز 3/4 باهنر ضخامت 0/81 میلیمتر مخصوص کولر گازی45000 لوله رفت کولر گازی 45000 کپسول اکسیژن مواد غذایی

محصولات این برند عبارت ان از :

 • ورق

 • باسپار مسی

 • مقاطع

 • لوله مسی

 • مطلس

مشاهده ادامه توضیحات ...مخفی کردن توضیحات

تنظیمات

تماس تلفنی

در صورت داشتن سوال درباره :

 • جزئیات محصول
 • مشاوره رایگان
 • خرید تلفنی
 • خرید عمده
 • نحوه ارسال بار به کل ایران
 • شرایط ارسال رایگان
 • پیشنهادات و انتقادات (واقعا منتظر این نوع تماس هستیم)

شماره تماس های زیر در ارتباط باشید :

 • 45 555 360 021
 • 92 555 360 021

( با افتخار منتظر تماس شما هستیم )


ساعت تماس تلفنی با فروشگاه بازاری

 • به غير از روز های تعطيل
 • همه روزه ساعت ۹ صبح الی ۶ بعد از ظهر
 • پنج شنبه ها : ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر  

فهرست

اشتراک گذاری